Aktualności

Kategoria: Aktualności

Tagi: granty ogłoszenia

Data: 2010-09-15

FNP: drugi nabór wniosków do programu KOLUMB

Program KOLUMB to stypendia zagraniczne przyznawane najlepszym spośród młodych uczonych, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Nabór wniosków trwa do 15.10.2010. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy:

    1. posiadają stopień naukowy doktora
    2. składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora (okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w przypadku urodzenia dziecka lub udokumentowanego korzystania co najmniej przez 3 miesiące z urlopu ojcowskiego lub wychowawczego)
    3. posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
    4. podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego).

Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka. Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.

Więcej: "program KOLUMB"

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum http://metlab.pl/forum/topic164-fnp-drugi-nabor-wnioskow-do-programu-kolumb.html